Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

De provincie, partner van Vlaanderen en de gemeenten

De provincie wil als partner van Vlaanderen het beleid inzake duurzame ontwik­keling, klimaat en biodiversiteit helpen realiseren. Ze werkt hierbij complemen­tair aan Vlaanderen. De provincie levert door haar streekkennis en expertise in de diverse deelaspecten van het milieubeleid een waardevolle inbreng, zowel met een eigen bovenlokaal milieu- en natuur­beleid als via samenwerking met de gemeenten, om problemen op het terrein actiegericht en op maat aan te pakken. Zij ondersteunen de gemeenten bijvoorbeeld door de complexe Vlaamse mi­lieuwetgeving naar gemeentelijk niveau te vertalen.