Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

De provincie ontwikkelt een woonbeleid op maat van alle Limburgers

De provincie ontwikkelt een toekomstgericht woonbeleid. Daarbij maken ze optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Er wordt maximaal rekening gehouden met de noden van kwetsbare doelgroepen en aangepaste huisvesting. Interbestuurlijk overleg en visieontwikkeling met de be­lendende beleidssectoren staan centraal.
Op basis van wetenschappelijk onderbouwde prognoses anticipeer de pro­vincie op toekomstige evoluties. Tegelijk streeft ze naar een kleinere ecologische voetafdruk door energiezuinig wonen te stimuleren, kleinschalige woontypologieën te ontwikkelen, duurzame bouwmaterialen te promoten, bestaande infrastructuur te hergebruiken… Een ge­biedsgerichte werking wordt opgezet rond specifieke thema’s (bijv. wijkrenovaties, energieat­las).
Wonen is een basisbehoefte. De provincie maakt daarom werk van een gedifferentieerd woonaanbod, dat rekening houdt met gezinsomvang, fysieke mogelijk­heden, zorgbehoefte (levenslang wonen), specifieke woonculturen… Het provinciale woonbeleid is in de eerste plaats gericht op kwetsbare doelgroepen. In de ondersteu­ning van lokale besturen neemt de provincie de regie op rond bovenlokale thema’s, zoals weekendverblijven, arbeidsmigranten, seizoensarbeiders…
De provincie zal het woon­beleid hand in hand laten gaan met een efficiënt en doordacht ruimtelijk beleid. Dit wil ze doen door nieuwe woonvormen te ontwikkelen en ondersteunen, een optimaal gebruik stimuleren van het be­staande patrimonium, verdichten van bestaande woonzones… De provincie zal in haar woonbeleid bijzonder aandacht schenken aan bereikbaarheid en ontsluiting van woonzones als aandachtspunt in het op­lossen van het mobiliteitsvraagstuk.