Limburg als verbindende partner

De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid uittekenen in de volgende domeinen.

Een performant vergunningenbeleid

Doorheen de jaren zijn de provincies ervaren en verantwoordelijke vergunningverleners gewor­den. Het toekennen van vergunningen is een belangrijke pijler in het provinciaal beleid. De pro­vincie zal zijn ervaring als verantwoordelijk en gelegitimeerd bestuur ten volle inzetten bij de voorbereiding en de concrete toepassing van het omgevingsvergunningenbeleid, zodat dit snel, correct en efficiënt kan verlopen.