Geborgenheid

Een belangrijk onderdeel van levenskwaliteit is het vinden van geborgenheid. Een veilige leefomgeving waarin men rustig kan leven, wonen en werken speelt daarbij een belangrijke rol. Ook willen we inzetten op sterke steden en leefbare dorpen waarin open ruimte ‘open’ kan blijven.

Een veilig Limburg, een permanente uitdaging

Een belangrijk onderdeel van levenskwaliteit, is het vinden van geborgenheid. Geborgenheid is oa het hebben van een veilige leefomgeving. Alle burgers hebben recht op een veilige leefomgeving en een wereld waar men rustig kan leven, wonen en werken zonder bedreigingen van welke aard ook. Onze welvaart en ons welzijn zijn nauw verbonden met onze veiligheid. Dit maakt dat veiligheid een prioritaire kerntaak is voor de overheid. Dit is echter geen sinecure. De toenemende complexiteit van onze ‘open’ samenleving maakt ons niet alleen meer kwetsbaar maar vraagt ook meer en meer om een geïntegreerde veiligheidsaanpak.
Dit vraagt van de veiligheidsdiensten dat zij een modern veiligheidsbeleid voorstaan met een grote flexibiliteit en continue aandacht hebben voor de brede maatschappelijke context waarin men opereert. Maar evenzeer dat we als overheid bereid zijn te investeren in samenwerking, in capaciteit, in innovatieve technieken en methodes.
Net als andere regio’s hebben we in Limburg ook af te rekenen met veiligheids- en criminaliteitsfenomenen. De georganiseerde criminaliteit is in onze provincie de laatste jaren op de prioriteitsladder gestegen. Fenomenen als drugshandel, mensenhandel en mensensmokkel, criminele motorbendes, witwasoperaties, … vormen voor onze veiligheidsdiensten een reële en dagelijkse uitdaging. Daaraan is natuurlijk onze ligging als grensregio niet vreemd. Criminele netwerken maken dankbaar gebruik van nationale grenzen om aan de activiteiten van ordehandhavers aan deze of gene zijde van die grens te ontsnappen.
Door de oprichting van het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) proberen we de gemeenten die met deze motorbendes of andere meer georganiseerde vormen van criminaliteit geconfronteerd worden via bestuurlijke aanpak en handhaving hulp te bieden. Zo werd er reeds een handleiding ‘stopgesprekken’ en een politieverordening ‘oprichting clubhuis’ aangeboden. Bovendien staat het ARIEC de gemeenten met raad en daad bij als men Flex-acties organiseert. Deze Flex-acties zijn een gecoördineerde actie van verschillende gemeentelijke en andere federale of Vlaamse administratieve diensten.
Deze aanpak beoogt de criminele netwerken niet enkel vanuit de strafrechtelijke, maar ook vanuit de bestuurlijke logica stokken in de wielen te steken. Lokale besturen kunnen vanuit hun eerstelijnspositie via administratieve weg remmend en ontradend optreden om zo te vermijden dat de criminele onderwereld zich kan gaan nestelen in de legale bovenwereld.

De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in de uitbouw van een geïntegreerd netwerk van ANPR-camera’s. Deze intelligente camera’s stellen ons in staat de strijd tegen onder meer inbraken en grenscriminaliteit op te drijven. Het provinciale netwerk wordt alsmaar dichter waardoor geseinde voertuigen beter gevolgd kunnen worden. We stimuleren sterk de inzet in ‘real time’ zodat de ploegen op terrein onmiddellijk aangestuurd kunnen worden.

Limburg is al jaren een voortrekker in de aanpak van intrafamiliaal geweld. Dat doen we door sterk in te zetten op een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak tussen hulp- en zorgverlening, politie en justitie. Uit onderzoek van o.m de KULeuven is aangetoond dat het Limburgse model heeft geleid tot een betere aanpak en samenwerking en tot meer eenvormigheid van de werkwijze.
In oktober 2017 is het Limburgse Family Justice Center (FJC) van start gegaan op een centrale locatie in Hasselt. Het FJC brengt politie, justitie en hulpverlening fysiek samen onder één dak. Doel is om nauwer samen te werken bij meldingen van intrafamiliaal geweld. Op die manier kan het hele gezin beter en vooral in een vroeger stadium geholpen worden.
Het doel van dit sterk geïntegreerd beleid is samen met het gezin het geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en te werken aan beschermende factoren. De sterkte van het gezin vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Niet alleen de geweldsfeiten komen aan bod, ook achterliggende problemen zoals middelenmisbruik, financiële problemen, stress, slechte woonomstandigheden…
 

›› De werking van het ARIEC versterken.
We versterken de werking van het ARIEC in de ondersteuning van de lokale besturen in hun bestuurlijke aanpak van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit.
›› Participeren aan het EURIEC.
We ondersteunen en participeren aan het EURIEC: dit Euregionale Informatie en Expertise Centrum zal de grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van informatie op bestuurlijk vlak moeten uitbouwen en versterken.
›› Een veiligheidscampus Limburg in het PLOT.
We maken werk van de uitbouw van een veiligheidscampus Limburg in het PLOT. Met het PLOT heeft Limburg een goed opleidingscentrum met heel wat kennis en expertise. We pleiten dan ook voor de verankering in Limburg zodat Limburgers hier terecht kunnen voor allerhande veiligheidsopleidingen en vormingen.
›› Het Limburgs cameraschild vervolledigen.
We moeten zo snel als mogelijk het Limburgs cameraschild van ANPRcamera’s vervolledigen. Dit zal ons in staat stellen de grenscriminaliteit effectiever te bestrijden. Grenscriminaliteit is niet enkel een probleem van onze Limburgse grensgemeenten, maar van onze hele provincie samen.
›› Concrete thema-acties voor verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers.
Verkeersveiligheid, in het bijzonder voor onze zwakke weggebruikers, blijft een topprioriteit. Concrete themaacties zoals gordeldracht, gebruik van kinderstoeltjes, hinderlijk parkeren op mindervalide plaatsen, de motoscreening, veilig schoolverkeer en verlichting zwakke weggebruikers en fietsers blijven noodzakelijk.
›› Drempelverlaging voor meldingen van intrafamiliaal geweld.
In Limburg is intrafamiliaal geweld jammer genoeg nog altijd een dagelijks gegeven. De werkelijke omvang van dit maatschappelijk probleem wordt slechts gedeeltelijk omvat, aangezien heel wat slachtoffers de stap naar politie of hulpverlening niet kunnen of durven zetten. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid en vragen alle lokale besturen alle organisaties op hun grondgebied en alle mogelijke Limburgse diensten en organisaties om die drempel de volgende jaren aanzienlijk te verlagen.
›› De georganiseerde misdaad aanpakken.
Limburgse besturen zijn alerte besturen: we willen de bestuurlijke overheden handvaten aanreiken om mee te strijden tegen de georganiseerde misdaad. Veiligheid is niet enkel taak van de politie: ook het gemeentebestuur dient hieraan op haar manier mee te werken. Ook in hun administratieve werking kan ze ingeschakeld worden in de strijd tegen georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld door administratieve vergunningen te weigeren aan bepaalde vennootschappen of aan bepaalde organisaties.
›› BIN en whatsappgroepen provinciaal omkaderen.
Engagement van burgers om te helpen in strijd tegen misdaad moet omarmd worden en verder uitgewerkt. BIN en whatsappgroepen dienen duidelijk provinciaal omkaderd en verder uitgewerkt worden.
›› Brandweerwerking efficiënter maken.
Hulpverleningszones moeten onze brandweerwerking efficiënter maken. Een goede spreiding van brandweerposten blijft hierbij een belangrijke uitdaging en uiterst belangrijk om goede opkomststijden te realiseren.
›› Lokale Integrale Veiligheid Cellen ondersteunen.
De maximale ondersteuning van de werking van de Lokale Integrale Veiligheid Cellen is uitermate belangrijk in het voorkomen en bestrijden van radicalisering.
Gezondheid ››
Gezondheid ››
Een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geld en groei ››
Geld en groei ››
Naar een provincie die financieel gezond is en blijft groeien.