Geld en groei

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

Wij blijven investeren in ondernemerschap

Onze economie bevindt zich in een mondiale transitie, door globalisering, digitalisering, nieuwe productieprocessen, schaarste inzake grondstoffen, milieu, … Een context van uitdagingen maar ook van economische groei en nieuwe opportuniteiten.
Limburg heeft de laatste jaren getoond over de nodige veerkracht te beschikken om deze uitdagingen aan te gaan, om bij te benen daar waar er achterstand was, maar die achterstand is nog niet overal even sterk weggewerkt en de toekomst blijft uitdagend want economie is altijd en overal conjunctuur gebonden.
Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) heeft inmiddels de korte termijndoelstelling, met name de creatie van nieuwe jobs om de verloren jobs door de sluiting van Ford Genk op te vangen, gerealiseerd. Op de lange termijn moeten we de SALK strategie, de vernieuwing en duurzame versterking van het Limburgse economische weefsel, aanhouden. Daarom willen wij een beleid voeren dat ondernemerschap ondersteunt en daar waar mogelijk ondernemers faciliteert in het omgaan met de uitdagingen van de economie van morgen.

›› Meer middelen vanuit het reguliere budget.
We vergroten het reguliere budget voor de economisch ontwikkeling van Limburg. Daarnaast moet er een taskforce beschikbaar zijn om samen met o.a. de EFRO secretariaten werk te maken om in de post-SALK periode structureel meer middelen te realiseren vanuit dit reguliere budget. Elke Europese, federale en Vlaamse oproep zou moeten leiden tot een gerichte screening: what’s in it for Limburg.
›› Het sectoraal beleid ontwikkelen.
We ontwikkelen ons sectoraal beleid in partnerschap met ondernemers, kennisinstellingen en economisch actoren.
›› Ruimtegebruik optimaliseren.
Ruimte is een troef van Limburg, we gaan spaarzaam om met ruimte maar zorgen ervoor dat we beschikken over voldoende en hedendaagse bedrijfsomgevingen, afgestemd op de noden van de diverse sectoren en rekening houden met de groeibehoeften van bedrijven. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het maximaal ruimtegebruik en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen (intensiveren, herstructureren, activeren) en het begeleiden van de gemeenten daarin (door POM Limburg).De beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen moet co-efficiënt worden ingericht (economisch, ecologische en energetische efficiëntie o.a. door optimale inschakeling van reststromen op het bedrijventerrein en/of in de omgeving ervan.)
›› Een vernieuwd en versterkt economisch streekbeleid.
Limburg tekent een vernieuwd en versterkt economisch streekbeleid en bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid uit. Dit zal inzetten op differentiatie en clustervorming rond grote economisch sectoren.
›› FRIS model.
We verdiepen de expertise in het FRIS model van de meest kansrijke domeinen in Limburg (logistiek en mobiliteit, vrijetijdseconomie, duurzame energie, cleantech, creatieve economie, land en tuinbouw en fruitteelt, bouw, life sciences en healt) – we bouwen aan expertisedomeinen waarmee Limburg het verschil kan maken. Het Full Regional Innovation System, of kortweg FRIS is door de Universiteit Hasselt voorgesteld als raamwerk om de triple helix (overheid, ondernemingen en onderwijs) actoren in een regionale en sectorspecifieke setting samen te brengen met als doel het versnellen van regionale innovatie.
›› Onderzoek, kennis en innovatie.
We gaan voor een sterkere aanwezigheid van Vlaamse Strategische Onderzoekscentra, Kenniscentra en innovatieclusters in Limburg. De aanwezigheid van EnergyVille, Flanders Make, participatie Imec aan Digital Health, … moet gegarandeerd blijven, we bouwen onze eigen kenniscentra verder uit zoals PC Fruit en gaan voor het aantrekken van bijkomende expertise.
›› Economische campussen en fysieke structuren.
We versterken en realiseren campussen en fysieke structuren die Limburg een economisch gezicht moeten geven. Dit betekent meer dan de traditionele aanpak van bedrijventerreinen, deze campussen moeten dynamische innovatieve eco systemen met een sterke interactie tussen R&D, ondernemerschap, talentontwikkeling en community’s worden. Het kan hierbij ook gaan over fysieke assen zoals het ENA, het kolenspoor, het Fruitspoor, de Maaskust waarop en waarrond nieuwe vormen van ondernemerschap, vrijetijdseconomie en economische activiteiten zich kunnen ontwikkelen.
›› KMO’s als groeimotoren ondersteunen.
We ondersteunen onze KMO’s als groeimotoren voor onze economie. Hiervoor ontwikkelen we een doelgericht instrumentarium dat ondernemers faciliteert bij de professionalisering van hun bedrijfsmanagement, innovatie en internationalisering.
›› Nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor landbouw.
Vrijetijdseconomie en Land en Tuinbouw zijn voor ons belangrijke economisch sectoren met groeipotentieel in Limburg. We valoriseren de vruchten van onze bodem door op zoek te gaan naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden waarbij linken gelegd worden met andere sectoren. We versterken het toeristisch ondernemerschap door enerzijds via onderscheidende productontwikkelingen in te spelen op de leisuremarkt en door anderzijds de kaart te trekken van het zakelijke MICE toerisme. Limburg beschikt voor beide markten over eigen troeven die nog beter ontwikkeld en uitgespeeld kunnen worden.
›› Talentontwikkeling, mobiliteit en stedelijkheid.
Het economisch beleid wordt geflankeerd door het beleid dat we voeren op gebied van op talentontwikkeling, mobiliteit en stedelijkheid.
Gezondheid ››
Gezondheid ››
Een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is.
Gezin en duurzame relaties ››
Gezin en duurzame relaties ››
Duurzame relaties versterken onze verbondenheid met de samenleving.
Geborgenheid ››
Geborgenheid ››
Een veilig Limburg met leefbare dorpen en sterke steden.