Mobiliteit

Mobiliteit binnen en met omliggende regio’s is van wezenlijk belang voor de ontwikkelingskracht en leefbaarheid van een regio. 

Naar een uniek Limburgs netwerk van ‘mobipunten’

Mobiliteit binnen en met omliggende regio’s is van wezenlijk belang voor de ontwikkelingskracht en leefbaarheid van een regio. Zowel de interne mobiliteit als de bereikbaarheid van Vlaanderen en de Euregio vormen momenteel een rem op de groei en dynamiek van Limburg. Een snelle bereikbaarheid via het wegennet is problematisch voor een aantal Limburgse regio’s, waaronder Noord Limburg, maar ook het openbaar vervoer is onvoldoende uitgebouwd. Het elektrisch fietsen biedt nieuwe mogelijkheden, maar deze kunnen maar optimaal benut worden wanneer er hiertoe de nodige infrastructuur aanwezig is en wanneer er integratie is met andere vervoersopties.
Het verbeteren van de mobiliteit in Limburg blijft een van de meest fundamentele uitdagingen waarvoor we staan. We moeten de ambitie hebben om de status van innovatieve vervoersregio te verwerven. Vanuit onze visie dat levenskwaliteit in grote mate bepaald wordt door de kracht en dynamiek van een buurt kiezen we resoluut voor de uitbouw van een netwerk van ‘mobipunten’.   
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. 
Het mobipunt is op maat van een buurt. Verspreid over een stad zijn meerdere mobipunten aanwezig. Zoals een treinstation de voornaamste mobiliteitshub is voor een stad, is een mobipunt de hub voor een buurt. Elk mobipunt krijgt een eigen naam, omwille van de duidelijkheid en latere integratie in routeplanners
De voornaamste functie betreft mobiliteit maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, … Afhankelijk van de functies van de buurt kan een mobipunt andere accenten hebben. Zo kan een mobipunt ingericht worden voor een bedrijvencluster, een winkelbuurt of een woonbuurt. 
Een mobipunt bevat steeds meerdere functies waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer en fietsparkeren en toegankelijkheid essentieel zijn.
 

›› Nieuwe vervoersregio Limburg uitbouwen.
De nieuwe vervoersregio Limburg wordt uitgebouwd als een netwerk van verbindingen, waarbij een innovatief netwerk van mobipunten en hubs de ruggengraat vormen. Vlotte en snelle verbindingen tussen kernen, tussen dorpen en kleinere steden garanderen onze leefbaarheid en beleving. Het model ondersteunt de lokale kernverdichting en vrijwaart onze open ruimte en ons Limburgs landschap.
›› Ontbrekende schakels realiseren.
Ontbrekende schakels in dit groot netwerk moeten onverkort en zo snel als mogelijk gerealiseerd. We denken hierbij o.a aan: de elektrificatie van spoorlijn 19 tot Hamont en de doortrekking tot Weert, de ontdubbeling van spoorlijn 15, de Spartacus tramlijnen naar Maastricht, het Maasland als naar NoordLimburg (middels reactivatie van spoorlijn 18), de Noord-Zuid, de omleidingsweg in Neerpelt, de omleidingswegen in Tongeren, de ontsluiting van de nieuwe gevangenis in Leopoldsburg, de verbreding van de E313 en E314 …
›› Innovatieve eigen oplossingen voor het openbaar vervoer.
We zoeken innovatieve eigen oplossingen voor het openbaar vervoer in Limburg en zorgen voor integratie van deze oplossingen in grensoverschrijdende modi: hierbij focussen we op twee pistes:
  • Uitbouw van mobility as a service: we zoeken naar innovatieve mobiliteitsoplossingen waarbij mobiliteit bekeken wordt als een dienstenpakket voor de burger. Hier komen ook gedeelde oplossingen in beeld zoals fietsdelen, autodelen, über, …
  • We organiseren zelf in publiek of privaat-publiek verband het openbaar vervoer in Limburg, waarbij we zorgen voor een gelijk betalersdeel uit Vlaanderen en een integratie in het grensoverschrijdend openbaar vervoer.
›› Één gebiedsdekkende mobiliteitscentrale.
Voor de organisatie van het vervoer op maat stellen we één gebiedsdekkende mobiliteitscentrale voor Limburg voor.
›› Streekvervoer beter organiseren op spitsuren.
In de vervoersregio reorganiseren we het streekvervoer zodat dit in de spitsuren concurrentieel wordt met de auto.
›› kwalitatief hoogwaardige fietsverbindingen en -infrastructuren.
›› Proeftuinen voor innovatieve mobiliteitsconcepten.
Vanuit Flanders Drive stimuleren we proeftuinen voor innovatieve mobiliteitsconcepten zoals de zelfrijdende auto en bussen.
›› Nieuwe spoorweghalte tussen Hasselt en Brussel.
Naar het voorbeeld van het station ‘Noorderkempen’ in Brecht blijven we ijveren voor een spoorweghalte op de kruising van de E314 en de spoorlijn Hasselt-Brussel.